Thông Báo 2

giải thưởng văn học và cấp học bổng cho hoc sinh sinh viên.

Thông báo

 

Nhằm Phát Huy Văn Hóa và Giáo Dục Nhân Bản của Dân Tộc Việt Nam, Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản sẽ thực hiện hai dự án: giải thưởng văn học và cấp học bổng cho hoc sinh sinh viên.

Quí vị quan tâm đến hai đỉều này xin gởi cho chúng tôi ý kiến theo đỉa chỉ emaildưới đây. Chúng tôi đúc kết, thảo ra điều lệ và sẽ công bố trên các cơ quan truyền thông hải ngoại vào dịp Đại Hội Thế Giới PTG-ĐTĐ XXÌI SAN JOSE, CA 2018.

Thủ tục xét giải? Các tác phẩm muốn được cứu xét phải bằng tiếng Việt có thể bất cứ từ đâu? Trong nước? Ngoài nước? Các ứng viên muốn được cấp học bổng phải đat được những tiêu chuẩn nào? Trong nước, ngoài nước ở khắp nơi?

Đó là chỉ đơn cử vài điều; xin quí vị cho biết thêm.Sự đóng góp mọi mặt bằng gợi ý hay tài lực.. của quí vị là một khích lệ lớn cho chúng tôi trong nổ lực phục vụ công đồng và nước Việt Nam.

Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản
được thành lập năm 2014 tại Arizona.
Trụ sở hội ở Massachusetts, Hoa Kỳ.
Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện: Phan Thanh Tâm;
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: Bác Sĩ Thái Ngọc Ẩn.

Ngày 1 tháng 9 năm 2017.

tm Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản

 

Phan Thanh Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *